Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.ecttechnik.pl jest prowadzony przez ECT Technik Gałecka i S-Ka Spółkę Jawną z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 280, 02-819 Warszawa, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 701 005 56 15.
 2. Dla celów Regulaminu przyjmuje się następujące definicje wskazanych w jego treści pojęć:
  • ECT Technik - ECT Technik Gałecka i S-Ka Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 280, 02-819 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000273449, NIP: 7010055615, REGON: 140879038.
  • Sklep Internetowy – sklep prowadzony przez ECT Technik za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem www.ecttechnik.pl, na której zamieszczone są towary i usługi oferowane przez ECT Technik.
  • Regulamin – niniejszy regulamin.
  • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta z usług Sklepu Internetowego, a w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem tego sklepu.
  • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).
  • Przedsiębiorca Indywidualny - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  • Zamówienie – oświadczenie woli Konsumenta lub Klienta, zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające rodzaj i liczbę Towarów, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Towaru, miejsce wydania Towaru oraz dane Klienta/Konsumenta niezbędne do realizacji złożonego zamówienia.
  • Towar – rzeczy, które można nabyć w sklepie.
  • Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Towary mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w dokumencie gwarancji wystawionym przez gwaranta.
 5. W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się̨ od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć́ na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość́ Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.

§ 2 Rejestracja i logowanie.

 1. ECT Technik umożliwia Klientom złożenie Zamówienia za pośrednictwem wcześniej założonego na Stronie internetowej konta Klienta. Usługa ta polega na umożliwieniu Klientom korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego po zalogowaniu się.
 2. Rejestracja konta jest nieodpłatna i dobrowolna.
 3. Rejestracja konta nie stanowi warunku dokonania Zamówienia oraz przeglądania dostępnego Towaru, a pozwala na przeglądanie historii Zamówień, nadawanie produktom statusu „ulubione” oraz śledzenia statusu Zamówienia.
 4. Rejestracja konta odbywa się po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz zapoznaniu się z Regulaminem oraz polityką prywatności.
 5. Klient obowiązany jest do zachowania w poufności swojego loginu i hasła.
 6. Klient w każdej chwili może wyrejestrować swoje konto Klienta nieodpłatnie i bez podania przyczyny.
 7. Do rejestracji i logowania w Sklepie Internetowym, w tym przeglądania Towarów sprzedawanych w Sklepie Internetowym, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari.

§ 3 Składanie Zamówień i zawarcie umowy sprzedaży.

 1. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klient ma możliwość zakupu towarów dostępnych na stronie ECT Technik przez złożenie Zamówienia. Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Wybór Towaru następuje poprzez wskazanie konkretnego produktu za pomocą opcji „dodaj do koszyka”. Przed zatwierdzeniem Zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu dostarczenia zakupionych Towarów, miejsca dostarczenia Towarów oraz sposobu płatności za Zamówienie.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się z treścią i akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza poprzez oznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją Zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w trakcie procedury składania Zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 3. Elementem procedury złożenia Zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży. Pola oznaczone symbolem „*” muszą być podane obligatoryjnie. Podanie danych obligatoryjnych jest dobrowolne, jednak niezbędne do finalizacji składanego Zamówienia. Podanie danych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia Zamówienia. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją Zamówienia.
 4. Bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia Klient jest informowany o głównych cechach świadczenia (zamówionych Towarów), a w tym łącznej cenie wybranych produktów wraz z podatkami, opłatami za transport i ewentualnie innymi kosztami związanymi z dostawą zakupionych Towarów.
 5. W przypadku wprowadzenia obniżki na dany Towar, Sklep Internetowy informuje Klienta o najniższej cenie tego Towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
 6. Sklep Internetowy nie stosuje rozwiązań skutkujących automatycznym indywidualnym dostosowaniem ceny Towaru do danego Klienta, na podstawie wcześniejszych zachowań Klienta.
 7. Złożenie Zamówienia następuje po skomplementowaniu Zamówienia, oznaczeniu miejsca i sposobu dostarczenia Towarów, sposobu płatności oraz wypełnieniu formularza Zamówienia. Potwierdzenie złożenia Zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta przycisku „Złóż zamówienie”.
 8. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma na podany przez siebie adres e-mail potwierdzenie złożenia Zamówienia i w osobnej wiadomości potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, co równać się będzie złożeniu oferty sprzedającemu przez Klienta.
 9. Ceny Towarów udostępnionych w Sklepie Internetowym podawane są w walucie polskiej i zawierają w sobie podatek VAT (cena brutto).
 10. Ceny Towarów nie zawierają w sobie kosztów dostarczenia ich do Klienta.
 11. Ceny widniejące w Sklepie Internetowym, jak również opisy Towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 12. Przyjęcie oferty przez Sklep Internetowy i tym samym zawarcie umowy sprzedaży zamawianych Towarów z ECT Technik nastąpi z chwilą wysłania na adres e-mail Klienta potwierdzenia realizacji zamówienia określonego Towaru przez Sklep Internetowy.
 13. Umowa sprzedaży Towarów zawarta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w przypadku umów zawieranych z Konsumentem oraz Przedsiębiorcą Indywidualnym, jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 14. Zamówienie jest realizowane na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu lub, w przypadku wybrania takiej opcji przez Klienta, wydanie rzeczy nastąpi do rąk własnych Klienta w sklepie ECT Technik (odbiór osobisty).
 15. Czas dostawy Towarów wynosi nie więcej niż 14 Dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania Zamówienia powiększony o czas dostawy. W wyjątkowych przypadkach czas dostawy może ulec przedłużeniu.
 16. Zapłaty za Towar można dokonać:
  • zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w sklepie ECT Technik w przypadku odbioru osobistego. W wybranych przypadkach ECT Technik zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu Zamówień.
  • przelewem na konto - realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta, w chwili wpływu należności na konto ECT Technik.
  • za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych www.przelewy24.pl
  • za pobraniem, przy odbiorze paczki z paczkomatu.

§ 4

Uprawnienia Klienta będącego konsumentem do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru, zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów związanych ze zwrotem Towarów przez Klienta.
 2. Odstąpienie od umowy możliwe jest przez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub inną wskazaną przez niego osobę.
 3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Konsument swoją wolę odstąpienia od umowy może złożyć poprzez wysłanie pisma pocztą na adres siedziby ECT Technik lub przesłanie tego oświadczenia, w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@ect.net.pl.
 5. Do złożonego oświadczenia o odstąpieniu od umowy Klient dołącza dokument potwierdzający zakup Towaru od ECT Technik.
 6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to wymóg obowiązkowy.
 7. ECT Technik zobowiązuje się do zwrotu wszystkich płatności poniesionych przez Klienta, z zastrzeżeniem punktu 1 powyżej, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. W wyjątkowych przypadkach termin zwrotu może ulec przedłużeniu. ECT Technik zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem świadczenia do momentu zwrotu Towarów.
 8. Zwracany Towar nie może nosić śladów użytkowania oraz powinien zostać zwrócony w stanie niepogorszonym, z wyłączeniem utraty wartości związanej z korzystaniem z Towaru w sposób niezbędny do stwierdzenia cech, charakteru i funkcjonowania rzeczy. W pozostałym zakresie za zmniejszenie wartości Towaru odpowiedzialność ponosi Klient.
 9. Odstępując od umowy Konsument zobowiązuje się do zwrotu ECT Technik otrzymanych Towarów niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument wyraził wolę odstąpienia od umowy.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Sklepem na odległość nie przysługuje Klientowi, będącemu Konsumentem, w odniesieniu do umów:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 11. Prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w § 4 Regulaminu przysługuje także Przedsiębiorcy Indywidualnemu.

§ 5 Gwarancja, odpowiedzialność za wady Towaru i za niezgodność Towaru z umową.

 1. EC Technik nie udziela gwarancji na oferowane w Sklepie Internetowym Towary.
 2. Gwarancja na Towary udzielana jest przez producenta lub importera produktu, a wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji Klient może wykonywać zgodnie z warunkami gwarancji oznaczonymi w karcie gwarancyjnej lub przy opisie danego Towaru na stronie producenta lub importera.
 3. Reklamację z tytułu wady Towaru albo niezgodności Towaru z zawartą umową sprzedaży na odległość Klient może złożyć w formie pisemnej na adres siedziby ECT Technik lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ect.net.pl.
 4. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Klienta Towar posiada, żądania wobec Sklepu Internetowego oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę oraz przedstawić dowód zakupu Towaru od ECT Technik.
 5. ECT Technik udziela odpowiedzi na reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli nie udzielił odpowiedzi w ww terminie uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację ECT Technik przekazuje Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na piśmie.
 6. Sklep Internetowy jest odpowiedzialny wobec Konsumenta, a także Przedsiębiorcy Indywidualnego za brak zgodności Towaru z umową sprzedaży na odległość na zasadach, które wynikają z ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.
 7. Sklep Internetowy ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową sprzedaży zawartą na odległość istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.
 8. Sklep Internetowy dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w terminie 14 dni od dnia uznania reklamacji. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sklep Internetowy.
 9. Klient udostępnia ECT Technik Towar podlegający naprawie lub wymianie. ECT Technik odbiera Towar na swój koszt.
 10. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny, odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru jest wyłączona (art. 558 i n. Kodeksu Cywilnego).
 11. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną i żądaniu Klienta wymiany Towaru na wolny od wad, a ECT Technik nie posiada na stanie Towaru podlegającego wymianie, Klient otrzyma zwrot należności za reklamowany Towar w ciągu 7 dni roboczych od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

§ 6 Dane osobowe.

 1. Administratorem danych osobowych jest ECT Technik Gałecka i S-Ka Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 280, 02-819 Warszawa.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Klient może skontaktować się z administratorem danych, pisząc na adres poczty elektronicznej sklep@ect.net.pl lub bezpośrednio na adres siedziby ECT Technik.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klientów jest wyrażona przez nich w toku rejestracji bądź składania Zamówień zgoda lub umowa zawarta pomiędzy Klientem a ECT Technik, do zawarcia której dochodzi w wyniku przyjęcia Zamówienia do realizacji i dla wykonania której przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne.
 4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją umowy oraz celów wynikających z udzielonych przez Klienta zgód.
 5. Podanie danych ma charakter dobrowolny, z wyłączeniem danych niezbędnych do zawarcia umowy oraz danych niezbędnych do obsługi procesu przedumownego.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez 12 miesięcy od momentu wyrażenia zgody, lub nie dłużej niż do momentu wygaśnięcia możliwości podniesienia roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikłymi z wzajemnego stosunku zobowiązaniowego.
 7. Dane osobowe Klientów mogą zostać ujawnione naszym podwykonawcom (podmioty przetwarzające), np. firmom księgowym, informatycznym, kancelariom prawniczym, agencjom marketingowym, firmom przewozowym, dostawcom Towarów realizującym bezpośrednio przesyłki, a także podmiotom obsługującym i ubezpieczającym płatności.
 8. ECT Technik nie przekazuje Danych osobowych Klientów do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 9. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 10. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 11. Klient ma prawo do przenoszenia danych.
 12. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 7 Postanowienia końcowe.

 1. Złożenie Zamówienia w sposób określony w Regulaminie odnosi się wyłącznie do zakupu Towarów, których miejsce dostawy znajduje się w granicach terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku chęci dostarczenia Towarów poza obszar Rzeczypospolitej Polskiej, konieczne jest dokonanie indywidualnych ustaleń ze Sklepem Internetowym.
 2. Klient może skontaktować się ze Sklepem Internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ect.net.pl lub telefonicznie na numer telefonu: 730 353 700.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie www.ecttechnik.pl w zakładce Regulamin.
 4. ECT Technik zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, o których Klienci zostaną poinformowani poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie www.ecttechnik.pl. Informacja taka zostanie utrzymana na stronie internetowej ECT Technik przez okres co najmniej 14 dni.
 5. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść czynności prawnych dokonanych przez ECT Technik z Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego do dnia wejścia w życie nowego Regulaminu.
 6. W kwestiach nieunormowanych niniejszym Regulaminem znajdą odpowiednie zastosowanie przepisy polskiego kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, oraz pozostałe przepisy prawa polskiego.
Podgląd koszyka ()
Wartość:
netto
Przejdź do koszyka