Koszyk

Regulamin

ecttechnik.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie ecttechnik.pl, prowadzony przez ECT Technik Gałecka i S-KA SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Warszawie, przy ul.Puławska 280, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000273449, NIP: 7010055615, z którym Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym sklep@ect.net.pl.

1. ECT Technik Gałecka i S-KA SPÓŁKA JAWNA prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie ecttechnik.pl.
2. Klienci mają możliwość korzystania ze sklepu internetowego ecttechnik.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań na stronie ecttechnik.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na ecttechnik.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z ECT Technik Gałecka i S-KA SPÓŁKA JAWNA dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których ECT Technik Gałecka i S-KA SPÓŁKA JAWNA jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
3. W celu dokonania rejestracji/utworzenia Konta w ecttechnik.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a ECT Technik Gałecka i S-KA SPÓŁKA JAWNA, której przedmiotem są usługi świadczone przez ECT Technik Gałecka i S-KA SPÓŁKA JAWNA, na warunkach określonych w Regulaminie.
4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w ecttechnik.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z ecttechnik.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
5. Wszystkie produkty dostępne w ecttechnik.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych ecttechnik.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.
7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w siedzibie firmy. Klient ponosi koszty dostawy określone, o których jest każdorazowo informowany.
8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a ECT Technik Gałecka i S-KA SPÓŁKA JAWNA dotycząca zakupu danego produktu w ecttechnik.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w ecttechnik.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba firmy.
9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach ecttechnik.pl, ECT Technik Gałecka i S-KA SPÓŁKA JAWNA może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.
10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w ecttechnik.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:
a) Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w siedzibie firmy w przypadku odbioru osobistego. W wybranych przypadkach ECT Technik Gałecka i S-KA SPÓŁKA JAWNA zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
b) Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym ECT Technik Gałecka i S-KA SPÓŁKA JAWNA, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w ecttechnik.pl, ECT Technik Gałecka i S-KA SPÓŁKA JAWNA zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

a)Artykuły w których cena wynosi  0 zł, oznacza że towar jest niedostępny i każdy taki artykuł dodany do koszyka czy zakupiony Ect Technik uznaje za pomyłkę i nie zrealizuje owego zamówienia.
12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 14 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. O możliwości odebrania zamówionego produktu ECT Technik Gałecka i S-KA SPÓŁKA JAWNA informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu.
13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
14. ECT Technik Gałecka i S-KA SPÓŁKA JAWNA odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adres ECT Technik Gałecka i S-KA SPÓŁKA JAWNA podany w górnej części Regulaminu, na koszt ECT Technik Gałecka i S-KA SPÓŁKA JAWNA, po wcześniejszym ustaleniu z pracownikiem firmy, zgodnie z art. 13. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane drogą mailową.
16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że ECT Technik Gałecka i S-KA SPÓŁKA JAWNA niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez ECT Technik Gałecka i S-KA SPÓŁKA JAWNA albo ECT Technik Gałecka i S-KA SPÓŁKA JAWNA nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.
17. ECT Technik Gałecka i S-KA SPÓŁKA JAWNA rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni ECT Technik Gałecka i S-KA SPÓŁKA JAWNA nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi ECT Technik Gałecka i S-KA SPÓŁKA JAWNA. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość” (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.
18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.
19. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu ecttechnik.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu ecttechnik.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
20. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje od ECT Technik automatycznie wygenerowany e-mail potwierdzający zarejestrowanie zamówienia. E-mail ten nie jest równoznaczny z oświadczeniem o przyjęciu oferty i zawarciem umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po potwierdzeniu przez ECT Technik dostępności produktu i akceptacji przyjęcia zamówienia Klienta, co zostanie potwierdzone osobnym e-mailem lub telefonicznie po skompletowaniu zamówienia.
21. Podane przez Klientów dane osobowe ECT Technik Gałecka i S-KA SPÓŁKA JAWNA zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
22. ECT Technik Gałecka i S-KA SPÓŁKA JAWNA może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach ecttechnik.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez ECT Technik Gałecka i S-KA SPÓŁKA JAWNA, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w ecttechnik.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
23. Klient przy pierwszym logowaniu w ecttechnik.pl. licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z ECT Technik Gałecka i S-KA SPÓŁKA JAWNA.
24. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
25. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez ECT Technik Gałecka i S-KA SPÓŁKA JAWNA w ramach ecttechnik.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.